Gastouderopvang is een flexibele, kleinschalige en persoonlijke vorm van kinderopvang. In plaats van dat een ouder zijn of haar kind naar het kinderdagverblijf brengt, brengt hij/zij zijn of haar kind naar een gastouder toe die de opvang verzorgt. Een gastouder mag maximaal 4 tot 6 kinderen tegelijkertijd opvangen.
Stappertje zorgt ervoor dat dit kleinschalige maatwerk goed verloopt; de oudervraag en het gastouderaanbod wordt op elkaar afgestemd en er wordt daarbij rekening gehouden met ieders specifieke wensen.
Stappertje ziet erop toe dat de gastouder de opvang goed kan uitvoeren en begeleidt haar daarbij. Geen kind, ouder en gastouder is hetzelfde, dus houdt zij rekening met ieders persoonlijke wensen en mogelijkheden. Het belang van het kind staat hierin altijd voorop.
Gastouderopvang valt financieel vaak gunstiger uit dan andere vormen van kinderopvang omdat er niet per dag(deel) betaald wordt, maar per uur.

Eisen kinderopvang zoals gesteld door de Wet Kinderopvang. Er is een aantal eisen waaraan kinderopvang (gastouderopvang) moet voldoen, zoals:
• Vraagouders en gastouders moeten geïnformeerd worden over het beleid dat wordt gevoerd.
• Er moet een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid worden uitgevoerd in het huis waar de opvang plaats gaat vinden.
• De kinderopvangondernemer moet met de ouders een schriftelijke overeenkomst afsluiten.
• Elk kindercentrum of gastouderbureau heeft de inspanningsverplichting een oudercommissie in te stellen.

Sinds 1 januari 2010 gelden nieuwe regels voor gastouderopvang. De belangrijkste wetswijzigingen hierin zijn:
• De gastouder moet in het bezit zijn van een diploma dat minimaal gelijk staat aan een MBO-2 Helpende (Zorg en) Welzijn (*) of moet in het bezit zijn van een EVC-Certficaat Goed Gastouderschap;
• De gastouder moet in het bezit zijn van een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen (Oranje Kruis, NedCert of Nikta);
• Zowel gastouder als gastouderbureau moet geregistreerd staan in het Landelijk Register Kinderopvang;
• De betaling van ouders aan de gastouder moet verlopen via het gastouderbureau;
• De GGD houdt rechtstreeks toezicht op de opvang zelf en doet dit o.a. door huisbezoeken te brengen bij de gastouder thuis.
(*) Een lijst van diploma’s dat gelijk gesteld is aan het MBO-2 diploma’s is vinden bij “Downloads”

Toezicht door gemeente
De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de kwaliteit van de opvang in geregistreerde
kindercentra en – via gastouderbureaus – door gastouders.
De GGD voert daarom regelmatig inspecties uit. Het Rijk houdt landelijk toezicht op de naleving van de kwaliteitseisen.