Gastouder zijn is een zeer aantrekkelijke baan voor mensen die van kinderen houden en graag thuis werken. Het gastouderschap is goed te combineren met de zorg voor uw eigen kinderen en gezin. U kunt zelf aangeven hoeveel dagen u wilt werken en hoeveel kinderen u wilt opvangen. En wie slechts een deel van de dag gastouder wil zijn, kan kiezen voor buitenschoolse opvang. U hebt dus veel vrijheid, terwijl u andere ouders een grote dienst bewijst. Juist door die vrijheid is gastouderschap ook een leuke baan voor 55-plussers.

Wanneer u zich als gastouder inschrijft bij GOB Stappertje, weet u zeker dat u volgens de regels werkt en wordt betaald. Bovendien zorgt Stappertje ervoor dat de gastouders regelmatig pedagogische en andere relevante informatie ontvangen of themabijeenkomsten kunnen bezoeken. Zo blijft u bijleren en komt u in contact met andere gastouders.

Profiel gastouderschap
Om de kwaliteit van de opvang te kunnen waarborgen worden de volgende (wettelijke) eisen gesteld aan de gastouder:
• Minimum leeftijd van 21 jaar (wettelijk gezien ligt de leeftijd op minimaal 18 jaar).
• Beschikt over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Op de plek waar de opvang plaatsvindt dienen alle ingeschrevenen op dat adres van 18 jaar en ouder ook over een VOG te beschikken.
• Beschikken over een diploma dat minimaal gelijk staat aan MBO-2 Helpende (Zorg en) Welzijn (of een gelijkgesteld diploma) óf beschikken over een EVC-certificaat ‘Goed Gastouderschap’.
• In het bezit zijn van een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen (Oranje Kruis, NedCert of Nikta).
• U spreekt Nederlands.
• Beschikt over voldoende opvangruimte: per kind minimaal 3,5m² bruto oppervlakte, voor kinderen van 0 tot 4 jaar een passende slaapruimte, voldoende buitenspeelruimte.
• Er zijn voldoende en goed functionerende rookmelders (tenminste één op iedere woonlaag, geplaatst volgens het ‘bouwbesluit’).
• De ruimtes voldoen aan gangbare normen voor veiligheid en hygiëne. Deze zullen getoetst worden middels een risico-inventarisatie in de woning waar de opvang plaats vindt.
• Indien u meer dan 3 kinderen opvangt moet u een achterwacht hebben geregeld. Uw achterwacht moet in geval van calamiteiten binnen een kwartier bij u kunnen zijn.
• De locatie waar u de kinderen opvangt is te allen tijde volledig rookvrij (óók als er geen kinderen aanwezig zijn).
• Draagt zorg voor de ontwikkeling, veiligheid en welbevinden van het gastkind.
• In staat zijn kinderen te ondersteunen bij hun (pogingen tot) activiteiten en ervaringen, en daarbij aan te sluiten op de belevingswereld van het kind.
• In staat zijn actieve, stabiele en ongedeelde aandacht aan kinderen te geven.
• In staat zijn vraagouders en het kind te zien als vertrekpunt van handelen en hen in openheid tegemoet te treden.
• Is bereid om deel te nemen aan de deskundigheidsbevordering georganiseerd door Stappertje.
• Is voor langere tijd beschikbaar (continuïteit).
• Hiernaast heeft de gastouder plezier in het opvangen van kinderen en kan hen een warm hart toedragen.

De gastouder kan:
• Een klimaat scheppen waarbij een gastkind zich veilig en vertrouwd voelt, met plezier kan spelen en zich zodoende kan ontwikkelen.
• Een gastkind de ruimte geven om zich in eigen tempo te kunnen en mogen ontwikkelen.
• Zorgdragen voor een veilige, hygiënisch en gezonde opvangomgeving.
• Zorgdragen dat het gastkind voldoende en verantwoorde voeding, rust, lichamelijke verschoning, beweging en frisse lucht krijgt.
• Voldoende activiteiten aanbieden die passen bij de ontwikkeling van het gastkind en aansluiten bij de gezinssituatie van de gastouder.
• Ouders/verzorgers regelmatig op de hoogte houden van de opvang en ontwikkeling van het gastkind.
• Afspraken nakomen met ouders/verzorgers die gemaakt zijn over de opvoeding en verzorging van het gastkind.
• Daadkrachtig handelen in geval van ziekte of ongeval van het gastkind.
• De begeleiding vanuit Stappertje accepteren, open staan voor huisbezoeken, vragen en adviezen.
• Stappertje op de hoogte houden van eventuele veranderingen betreffende de opvang van het gastkind.

Werkwijze
Aanmelding
U kunt zich op de volgende manieren bij GOB Stappertje aanmelden:
• Vul het contactformulier in dat u kunt vinden bij “Contact“.
• Neem telefonisch contact met ons op (06-52003316).
Vul hier een ‘inschrijfformulier gastouder’ in. Uw ingevulde gegevens wordt direct doorgestuurd naar Stappertje, waarna contact met u zal worden opgenomen (ter info: tijdens schoolvakanties duurt het soms wat langer voordat contact met u zal worden opgenomen).

Intake
Na ontvangst van het inschrijfformulier neemt Stappertje contact met u op voor het maken van een
intake bij u thuis. Tijdens de intake wordt het inschrijfformulier uitgebreid met u doorgesproken en voert Stappertje de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uit (indien de opvang in uw woning zal gaan plaats vinden).
Bij het bespreken van de risico-inventarisatie wordt er ook een rondje door uw huis gemaakt.

Inschrijving
Na een positief intake gesprek kunt u worden ingeschreven bij GOB Stappertje. Indien u nog niet in het bezit bent van een geschikt diploma en/of certificaat Eerste Hulp aan kinderen, zal met u besproken worden welke mogelijkheden er zijn om deze te behalen.
Er zal een overeenkomst tussen u en GOB Stappertje worden afgesloten.
Stappertje zal met enige regelmaat contact met u houden om de stand van zaken met u te bespreken.

Portefeuille
Het kan zijn dat u voldoet aan het profiel en dat de opvangomgeving positief is bevonden, maar dat u minder beschikbaar bent of dat u woonachtig bent in een plaats/wijk waar minder vraag is naar gastouders. In deze situaties worden uw gegevens bewaard in de portefeuille en zal er contact met u worden opgenomen zodra er een passende aanvraag komt.

Afwijzing
Zeer incidenteel komt het voor dat een gastouder en/of de opvangomgeving niet voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. In deze situatie kan Stappertje besluiten u niet in te schrijven als gastouder.

De bemiddeling
Stappertje probeert een zo goed mogelijke match tot stand te brengen tussen de vraagouders en de gastouder. De aanvraag van de vraagouders en de mogelijkheden van de gastouder worden naast elkaar gelegd, waarbij in 1e instantie gekeken wordt naar afstand, beschikbaarheid en flexibiliteit.
Voldoet dit voor beide partijen, dan kan er een kennismakingsgesprek volgen.

Het kennismakingsgesprek
Dit gesprek wordt gehouden in de woning waar de opvang plaats gaat vinden (bij de vraagouders thuis of in het huis van de gastouder), zodat iedereen een goede indruk krijgt van de opvangomgeving en de gezinssituatie.
Het is prettig als ook de overige gezinsleden bij (een gedeelte van) het gesprek aanwezig zijn om kennis te maken.
In dit gesprek wordt gekeken of het “klikt” tussen beide partijen en of er een basis gelegd kan worden voor een goede samenwerking.
Daarnaast komen ook praktische zaken zoals; slaapritme, eetschema, wennen e.d. aan de orde.

De koppeling
Na een geslaagde kennismaking vindt er een koppelingsgesprek plaats, waarin de zakelijk en praktische kant van de opvang worden vastgelegd in een overeenkomst. Deze overeenkomst wordt door u beiden ondertekend. Hierna is de koppeling een feit en kan er vanaf de gewenste ingangsdatum gestart worden met de opvang.

Evaluatie
Na afloop van de proefperiode vindt er een telefonisch evaluatiegesprek plaats.
In dit evaluatiegesprek wordt besproken of de opvang van het gastkind voor beide partijen naar wens verloopt en of de afspraken ook in de praktijk haalbaar blijken te zijn. Indien nodig worden afspraken bijgesteld.
Verder vindt er jaarlijks een evaluatiegesprek plaats tussen u en GOB Stappertje en, indien mogelijk en wenselijk, ook met de vraagouder erbij.

Begeleiding
Om de kwaliteit van de kinderopvang optimaal te waarborgen, biedt Stappertje begeleiding aan de gastouders. Stappertje heeft daarom ook regelmatig contact met haar gastouders, waaronder minimaal 2 keer per jaar een huisbezoek en daarnaast met enige regelmaat contact via de telefoon of via de mail. Stappertje laat haar gastouders deelnemen aan de training kinder-EHBO & reanimatie en/of thema-bijeenkomsten. Ook is het van belang dat u als gastouder bereid bent om mee te werken aan de jaarlijkse risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid, en daar waar nodig de veiligheid en gezondheid te verbeteren of te optimaliseren. Daarnaast kunt u bij het gastouderbureau terecht voor advies en ondersteuning over zaken betreffende de inhoudelijke en financiële kant van de gastouderopvang.

Verklaring Omtrent Gedrag
Vanuit de Wet Kinderopvang is gesteld dat de gastouder een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overlegt aan het gastouderbureau. Deze mag op het moment van overleggen niet ouder zijn dan twee maanden. Indien u deze (nog) niet heeft, kunt u bij Stappertje aanvraagformulier opvragen.
Vervolgens dient u de VOG in bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

LET OP: alle (bij de gemeente) ingeschreven personen op het adres van de gastouder boven de 18 jaar moeten volgens de Wet Kinderopvang ook een VOG aanvragen (indien de opvang bij de gastouder thuis plaats vindt).

De eenmalige kosten (€33,85 per aanvraag) voor de VOG zijn voor rekening van de gastouder.

De vergoeding
In overleg met de vraagouders wordt het uurtarief met u afgesproken voor de opvang van het(de) kind(eren). Vaak ligt dit tarief tussen de € 5,25 en € 6,00 per uur per kind. De gastouder bepaalt haar uurtarief zelf en deze kan ook tijdens een lopend contract verhoogd worden.

De gastouder wordt na afloop van de maand waarin de opvang is geboden uitbebetaald door Stapperje; het afgesproken uurtarief keer het totaal aantal afgenomen opvanguren.
De uitbetaling aan de gastouder vindt vòòr de 16e van de volgende maand plaats (nadat de gastouder vòòr de 5e van de maand digitaal haar uren heeft ingediend).

Pedagogisch beleid
Het welbevinden van het kind staat bij GOB Stappertje centraal. Daarom wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit en het pedagogisch beleid. Iedere vraagouder en gastouder ontvangt bij de inschrijving het pedagogisch beleid van GOB Stappertje. Het is van belang dat u zich kunt vinden in dit beleid en u hiernaar kunt handelen. Indien u nog niet bij ons ingeschreven staat, en u bent wel nieuwsgierig naar dit pedagogisch beleid, kunt u deze opvragen bij Stappertje.